כנס חורף 5 של מהות ישראל בנושא: רציפות תפקודית בארגונים וקהילות

 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com